Oplysninger i BBR

Den grundlæggende registrering af den del af fast ejendom, der har karakter af bygninger eller tekniske anlæg, sker i BBR. I BBR registreres oplysninger på fire niveauer: Grund, bygning, enheder (bolig og erhverv) og tekniske anlæg. Dette er beskrevet nedenfor og illustreret i figuren.

Herudover sker der en registrering af indgange og etager i bygninger, hvor det er relevant, samt en registrering af bygningernes faktiske energiforbrug, som indberettes af energiselskaberne.

De fire registreringsniveauer i BBR:

  • Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. I særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler, og en ejendom af flere grunde. Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. På grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og afløbsforhold.
  • Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her findes informationer om den væsentligste anvendelse af bygningen, bebygget areal, arealet af samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer m.m.
  • En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemål. En enhed ligger altid inde i en bygning. Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har én boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har én eller flere enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhverv samt anvendelsen.
  • Tekniske anlæg kan være olietanke, vindmøller, gylletanke, solvarmeanlæg m.m. Tekniske anlæg er som regel placeret på grunden, men kan også ligge inde i en bygning.


Der er flere hundrede oplysninger i BBR. De vigtige fremgår af ”oversigt over BBR-oplysninger” under "Dokumenter".

Illustration af oplysninger i BBR