Rollefordeling, ansvar og opgaver

BBR myndighedens opgaver

Skatteministeren er ifølge BBR-loven den øverste ansvarlige for BBR. Skatteministerens opgaver på BBR-området er henlagt til Styrelsen for Udvikling og Forenkling, som således er dataansvarlig myndighed for oplysningerne i BBR.

BBR-myndighedens opgaver omfatter:

  • Løbende udvikling og tilpasning af regelgrundlaget i love og bekendtgørelser, herunder indberetning, videregivelse og forholdet til anden lovgivning
  • Vejledning og information om regler, standarder mm., primært over for de kommunale myndigheder men også til andre myndigheder og brugere af BBR
  • Føre tilsyn med kommunernes varetagelse af registrering, herunder af kvalitet og aktualitet i data samt KOMBIT´s håndtering af de driftsmæssige opgaver ifm. BBR jf. afsnittet herom nedenfor
  • Løbende indsamle og registrere oplysninger om bygningernes energiforbrug (fyringsolie, fjernvarme og naturgas) fra forsyningsselskaberne
  • Tage initiativer som sikrer en samordning og forenkling af registreringen af oplysninger om fast ejendom og andre oplysninger, der naturligt knytter sig hertil
  • Samarbejde med Forsvarets Ejendomsstyrelse om registrering og videregivelse af oplysninger om ejendomme, som forsvaret og Justitsministeriet anvender
  • Samarbejde med henholdsvis Danmarks Statistik og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som begge er særlige brugere af BBR’s oplysninger om bygninger og boliger
  • Samarbejde med de relevante funktioner og styrelser i Skatteministeriet om anvendelse af BBR-oplysninger i forbindelse med ejendomsvurderingen

Herudover er BBR-myndigheden forpligtiget til at stille ejendomsdata, herunder BBR-data, til rådighed for offentlige og private anvendere, samt for borgerne, på en enkel og sikker måde.

BBR-myndigheden indgår endvidere i en række forvaltningssamarbejder, herunder; Det fællesoffentlige Grunddataprogrammet, GeoDanmark (i forbindelse med BBR’s bygningers geografiske beliggende registreres) og udstilling af BBR i henhold til EU’s INSPIRE direktiv.


Bemyndigelse af registerdriften til KOMBIT A/S

BBR-loven bestemmer, at ministeren kan bemyndige en anden offentlig myndighed eller et privat selskab til at etablere, drive og udvikle BBR. Bestemmelsen blev indført i loven i 2006, efter forhandling med KL, med henblik på at skabe en ny formel ramme for samarbejdet mellem stat og kommuner, om ét nyt centralt nationalt BBR-register.

Siden 2006, er denne bestemmelse udmøntet i en bemyndigelsesbekendtgørelse og en kontrakt, som bemyndiger det kommunale it-fællesskab, KOMBIT A/S til at varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af BBR, inklusive de udbud og genudbud af opgaven. KOMBIT A/S varetager opgaverne med udgangspunkt i regelgrundlaget for BBR og fællesoffentlige aftaler f.eks. Grunddataprogrammet.

Som national BBR-myndighed, er det Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som anviser hvilke drifts- og udviklingsopgaver, KOMBIT A/S skal udføre på BBR-området, og godkender kravene til BBR-systemet. KOMBIT A/S er ansvarlig for, at SKAT’s bestillinger bliver udført korrekt og til aftalt tid af KOMBIT A/S og den systemleverandøren, som KOMBIT har kontrakt.


Registerføring i kommunerne

Ajourføringsbekendtgørelsen under BBR-loven bestemmer, at hver kommune fører BBR efter regler herom. Kommunen er forpligtet til at revidere ejerens oplysninger ud fra en sandsynlighedsbetragtning og skal reagere aktivt ved mistanke om uoverensstemmelse mellem de i BBR registrerede forhold og de faktiske forhold.

Kommunerne er registerfører for ejendomme indenfor kommunens eget geografiske område, og registrerer med få undtagelser alle oplysninger i BBR.


Ejers oplysningspligt

Ajourføringsbekendtgørelsen under BBR-loven bestemmer, at det er ejeren af en ejendom som skal meddele de relevante oplysninger om ejendommen til kommunen. Ejere af landets faste ejendomme har således pligt til at påse, at den pågældende ejendom er registreret korrekt i BBR, samt at få ændret dette, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold.