BBR's arkitektur

BBR har i en række dokumenter beskrevet BBR’s arkitektur. Beskrivelse er organiseret med inspiration fra den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), der stiller en række fælles krav til dokumentation af arkitektur og data. Intentionen er, at arkitekturprodukterne afspejler BBR-systemet og BBR´s forvaltningsområde på en hensigtsmæssig måde.

Som grunddokumentation har BBR udarbejdet et overblik:

  • ”BBR arkitekturoverblik” giver - med selve registersystemet i centrum - en samlet fremstilling af hele BBR´s forvaltningsområde. Formålet er at skabe en helhedsforståelse af BBR-systemet og den kontekst, som registret mv. indgår i. Det gælder både i forhold til grænsefladerne til andre områder og i forhold til delelementerne indenfor BBR´s forvaltningsområde. Målgrupper er primært de overordnede forretningsniveauer hos de forskellige interessenter.

Herudover er der udarbejdet:

  • Løsningsarkitektur for BBR´s samspil med Grunddataprogrammet. Løsningsarkitekturen beskriver, hvordan BBR forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt er afstemt med de tre grunddataregistre under Ejendomsdataprogrammet – Matrikel, BBR og Ejerfortegnelsen - og dermed hænger sammen på løsningsniveau. Målgruppen er Grunddataprogrammets interessenter.

  • ”OIS arkitekturoverblik” suppleret med en række mere detaljerede arkitekturprodukter om de enkelte dele af OIS. Overblikket har til formål at beskrive udviklingen af OIS i perioden frem mod 2020, som er en periode med mange forandringer i og omkring kilderegistrene til OIS. I overblikket beskrives målbilledet for it-arkitekturen med distribution af data via enkeltopslag på ejendomme og fildistribution, kildesystemer mv. Målgruppen er primært de overordnede forretningsniveauer hos de forskellige interessenter.

Det er intentionen at ”BBR arkitekturoverblikket” skal suppleres yderligere med detaljerede arkitekturprodukter om de enkelte dele, som indgår i BBR´s samlede forvaltningsområde.

Den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA) arbejder med otte hovedperspektiver, som skal tages i betragtning i arkitekturarbejdet: Styring, strategi, Jura, Sikkerhed, Opgaver, Information, Applikation og Infrastruktur.

Ifølge FDA handler arkitekturarbejde om at definere og dokumentere de forskellige elementer i den samlede løsning. De otte hovedperspektiver giver tilsammen en helhedsbetragtning. Hvert hovedperspektiv repræsenterer et fokus og en bestemt vinkel på arkitekturarbejdet - og kan dermed også anvendes til at tilgodese forskellige interessenters behov for information og overblik over arkitekturen.

De fire førstnævnte perspektiver (Styring, strategi, Jura og Sikkerhed) kan generelt betragtes som tværgående i forhold til de fire sidstnævnte (Opgaver, Information, Applikation og Infrastruktur), der kan betragtes som en slags lag i arkitekturen, hvor Opgaver og Information indgår i forretningsarkitektur og Applikation og Infrastruktur indgår i den tekniske it-arkitektur.