Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Delprogram 1 (GD1) eller Ejendomsdataprogrammet vedrører registrene på ejendomsdataområdet, herunder BBR, og indebærer at der gennemføres en sammenhængende reform af ejendomsregistreringen, som går på tværs af området.

Initiativet om ejendomsdata betyder at:

  • Oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres på en ensartet måde i de autoritative registre på ejendomsområdet
  • De autoritative registre for grunddata på ejendomsområdet er Matriklen, BBR og den nye Ejerfortegnelse
  • En tidlig og entydig identifikation af fast ejendom, allerede fra ejendommens projektstadie, giver en øget sikkerhed i de mange transaktioner, der finder sted, inden ejendommen er solgt, belånt og bebygget
  • Grunddata om ejendomme harmoniseres under en fælles ejendomsidentifikation kaldet BFE-nummer og registreres samme sted i Matriklen
  • Ejendomsstamregistret (ESR), som er et skygge- og kopiregister, bliver udfaset.


Delprogrammet ledes af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og omfatter tre projekter:

  • ”Matriklens udvidelse” under Geodatastyrelsen
  • ”Udvidelse af BBR” under SKAT og
  • ”Ny Ejerfortegnelse" under Geodatstyrelsen