Love og regler for OIS

OIS-systemet udgøres af det tekniske system til videregivelse af ejendomsdata og de regler, procedurer og kontrakter, der er etableret som led i forvaltningen heraf.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre den fortsatte overholdelse af skatteministerens forpligtelse efter BBR-loven § 7, stk. 4 (Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering, LBK nr. 797 af 06/08/2019) til at etablere rammer og vilkår for videregivelsen af oplysninger vedrørende fast ejendom og andre oplysninger, der naturligt knytter sig hertil, så disse oplysninger er tilgængelige på en enkel og sikker måde.

Reglerne for OIS fremgår af OIS-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata, BEK nr. 195 af 07/03/2008). Her opstilles rammerne for den måde data bliver behandlet, sammenstillet, distribueret og anvendt via OIS. Hovedprincipperne fremgår af bekendtgørelsens §2.

OIS-Bekendtgørelsen - § 2. Data fra BBR videregives gennem Den Offentlige Informationsserver (OIS) som opslag på den enkelte ejendom enten alene eller sammenstillet med andre oplysninger om fast ejendom eller stedbestemte oplysninger.
Stk. 2. Data fra BBR kan efter aftale med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
videregives udenom OIS, fx via webservices.
Stk. 3. Data fra BBR videregives til rekvirenter gennem OIS i form af masseudtræk enten alene eller sammenstillet med andre oplysninger om fast ejendom eller stedbestemte oplysninger.
Stk. 4. Ved rekvirenter forstås i denne bekendtgørelse slutbrugere af data købt gennem distributørordningen, jf. kapitel 3.


Rammerne for OIS´ distributørordningen fremgår af bekendtgørelsens §10.

OIS-Bekendtgørelsen - § 10. Offentlige og private virksomheder, der på forretningsmæssigt eller andet lovligt grundlag ønsker at videregive BBR-data eller andre oplysninger om fast ejendom, der indgår i OIS, kan etablere sig som datadistributører efter indgåelse af en kontrakt med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen om vilkårene for videregivelse af de pågældende data.
Stk. 2. Ved databehandling skal datadistributørerne logge al trafik såvel ind- som udgående.
Stk. 3. Forinden videregivelse af data, der ikke er omfattet af bilag 2, skal datadistributøren indgå en slutbrugerkontrakt med rekvirenten om vilkårene for leveringen.
Stk. 4. Det påhviler datadistributørerne at iagttage, at reglerne i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring følges, inden videregivelse til rekvirenter finder sted.


Kontrakten som OIS-distributører skal indgå med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, er tilgængelig via "Nyttige links" sammen med en nærmere beskrivelse af distributørordningen.