Matriklen

Matriklen er juridisk grundlag for ejendomsregistreringen. Matriklen består af matrikelregister, -kort og –arkiv. Geodatastyrelsen er ansvarlig for den samlede matrikel.

Ved en matrikulær udstykning af et areal og en opdeling af en bygning i ejerlejligheder, dannes der ny fast ejendom, som kan sælges og pantsættes. Selve arbejdet med udstykningen og opdelingen gennemføres af en beskikket landinspektør. Landinspektøren indsender sagen til godkendelse i Geodatastyrelsen, som efter godkendelsen ajourfører matrikelregistret og matrikelkortet.

Matrikelregistret indeholder oplysninger om alle matrikelnumre i Danmark. Registret indeholder oplysninger om arealer, herunder evt. vej- eller vandløbsarealer, noteringsforhold (fx om landbrugsejendomme, samlede faste ejendomme eller fredskov) samt oplysninger om skel.

Matrikelkortet er en visning af Matrikelregistret. Matrikelkortet viser alle landets faste ejendomme med dertilhørende ejendomsgrænser og vejrettigheder samt fredskov, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning. Matrikelkortet er et vejledende kort for så vidt angår skellenes nøjagtige geografiske placering og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet.

Matrikelarkivet indeholder tidligere gældende matrikelkort, matrikelprotokoller, registrerede matrikulære sager og måloplysninger.