Datakvalitet og BBR

Datakvalitet er vigtig
Oplysninger fra BBR indgår i mange processer, som blandt andet har betydning for pengestrømmene i samfundet. Fx kan BBR-arealet have betydning for ejendomsvurderingen, bloktilskud, boligstøtte og i den private sektor anvendes BBR i finans- og ejendomssektoren, ved køb/salg af ejendomme og belåning.

Det er derfor vigtigt, at oplysningerne i BBR har en kvalitet, så de er anvendelige i de processer de indgår i. Det gælder naturligvis i forhold til en given oplysnings informationsindhold, eksempelvis om antal kvadratmeter i et bygning er retvisende. Men kvalitet er også, at der findes information om oplysningernes oprindelse, karakteristika og nøjagtighed. Det gælder både for bedre at kunne finde frem til data, som er anvendelige, og for at undgå at bruge data i sammenhænge, de ikke er egnede til.

Der arbejdes med at forbedre datakvaliteten i BBR på flere måder; Ved løbende ajourføring, fejlfinding og -retning, tilsyn med registerføringen i kommunerne, bedre indberetningsmetoder, tilpasning af reglerne for registreringen samt ikke mindst at udnytte ny viden og teknologi på en god måde.

Ejeransvar for indberetning
I henhold til BBR-loven er det grundlæggende ejeren, der har forpligtelsen til at sikre, at bygningerne er korrekt registreret i BBR. Kvaliteten af oplysningerne i BBR afhænger derfor i sin natur af kvaliteten af ejerens indberetninger.

Med mere end 1,5 million forskellige ejere vil der i praksis altid være et vist udsving i den måde ejerne indberetter oplysninger. Årsagerne kan være mange, eksempelvis manglende indsigt, forskelle i omhu og evne til at indsamle/beskrive de oplysninger, der er grundlag for selve registreringen i BBR.

Men samtidig er princippet med ejerindberetning en god mulighed for at sikre en løbende opdatering, fordi ejerne normalt er dem som bedst kender til de faktiske fysiske forhold på ejendommen og dermed det som skal registreres i BBR. Man kan sige, at hvis det let for ejere at indberette korrekte oplysninger til BBR, er ejerne også en god fødekanal for BBR.

Myndighedernes løbende ajourføring
Det er kommunens opgave gennem den løbende ajourføring af BBR at arbejde for, at registret er så retvisende som muligt, herunder at følge op i forhold til ejernes (borgernes og virksomhedernes) indberetninger. Da det er kommunen som registerfører, der rent praktisk foretager den endelige vurdering af om en oplysning skal lægges ind i selve registret, er kommunens arbejde af stor betydning for datakvaliteten i BBR.

Den nationale BBR-myndighed har ansvaret for at registret, regler, vejledninger mv. er tidssvarende og for at sikre at samarbejde mellem de involverede myndigheder fungerer godt og effektivt. For så vidt angår selve registret systemmæssige opbygning sker det i samarbejde med kommunernes it-fællesskab KOMBIT A/S.

BBR-myndigheden samarbejder med kommunerne om løbende at forbedre datakvaliteten i BBR. Et samarbejde, der blandt andet omfatter landsdækkende datakontrol og tilsyn med kommunernes registerføring. Se nærmere under afsnittene om ”fejlfinding og fejlkontrol” og ”BBR-tilsyn med kommunerne”.

Regelgrundlaget
Datakvaliteten i BBR er afhængig af at der findes et regelgrundlag, der understøtter en præcis, ensartet og ajourført registrering over hele landet. Det er vigtigt, at regelgrundlaget er beskrevet på en måde, så ejernes indberetningsforpligtigelse er let forståelig og praktisk orienteret, og at kommunerne har et godt forvaltningsmæssigt udgangspunkt for registreringen.

Selvbetjeningsløsninger
Datakvaliteten kan forbedres ved etablering af indberetningsløsninger, hvor en ejer på en enkel og intuitiv måde har mulighed for at korrigere registeroplysningerne. En af metoderne er i højere grad at visualisere bygninger for ejerne ved at anvende avanceret kort, der kobler til bygningerne i BBR og andre registre.

På længere sigt kan man forestille sig at selvindberetningen udbygges, så man kan sikre at BBR-oplysningerne valideres og rettes i forbindelse med salg, belåning eller forsikring af ejendomme. På linie hermed kan også etableres indberetning, hvor autoriserede erhverv indmelder de observationer, som gøres i forbindelse med besøg, der alligevel aflægges på ejendommen; fx brændeovne for skorstensfejere, installationer for VVS- og el-montører og bygningsdele for konsulenter ifm. huseftersyn og eleftersyn. Der er dog ingen aktuelle planer herom.

Ny viden og teknologi
Den almindelige udvikling, der løbende tilvejebringer ny viden og teknologi, giver også nye muligheder for at forbedre arbejdet med datakvaliteten. Eksempelvis arbejder Grunddataprogrammet bredt for at skabe en bedre indbyrdes sammenhæng mellem i de offentlige registre, inkl. BBR.

På BBR-området arbejdes der aktuelt med

  • Anvendelse af en såkaldt regelmotor, der kan ”skræddersy” udfaldsrummet for den enkelte oplysning i BBR.
  • Automatiske feltvalidering på enkeltoplysninger og grupper af oplysninger, så der ikke er logiske fejl i indberetninger til BBR, og gøres opmærksom på steder med potentielle fejlmuligheder. Der arbejdes med både kontekstafhængige og ikke-kontekstafhængige fejl- og sandsynlighedskontroller.
  • Udvikling af bedre arealvalideringer på både bygnings- og ejendomsniveau, ved at sammenligne oplysningerne i BBR med oplyser fra det fællesoffentlige kortsamarbejde GeoDanmark.


Hvordan er datakvaliteten i BBR?
Det er et tilbagevendende spørgsmål, hvor god datakvaliteten i BBR faktisk er. Svaret er tæt knyttet til spørgsmålene om, hvad det er man ønsker at registrere i BBR og hvad det skal anvendes til. Da formålet med BBR er mangesidigt bliver kvalitetsspørgsmålet det også. Derfor kan der ikke gives noget eksakt og generelt svar på, hvor god datakvaliteten er, da det afhænger af den sammenhæng, BBR-data skal indgå i.

BBR-myndigheden forsøger alligevel at finde metoder til at måle datakvalitet. Den seneste måling af datakvaliteten i BBR er foretaget af SAS Institute, som ifm. arbejdet i regeringens ekspertudvalg om ejendomsvurderingen, gennemførte en omfattende analyse af BBR data i 2014. På baggrund af disse analyser bad BBR-myndigheden SAS Institute om at udarbejde en særlig rapport om ”datakvaliteten af ejerboliger i BBR”, hvor der er gået i detaljer med analysegrundlag og -resultater. Rapporten er fra august 2015 og findes under "Dokumenter".

SAS Institute konkluderer, at antallet af alvorlige objektive fejl i BBR er begrænset og, at der er en generelt faldende tendens i antallet af opmærksomhedspunkter over den undersøgte periode fra 2000 til 2013, hvilket alt andet lige betyder at datakvaliteten er stigende.

Man skal dog, som det fremgår af rapporten fra SAS Institute, være opmærksom på, at den anvendte metode med såkaldte regelscanninger, udmærker sig ved at finde observationer, der enten er objektivt forkerte eller afviger fra normalen for de undersøgte grupper. Fejlbehæftede observationer, der ligger inden for et plausibelt interval, er langt vanskeligere at opdage, og vil typisk ikke kunne identificeres ved regelscanninger af denne karakter.

Hvis sådanne fejl skal måles er en grundig manuel stikprøvekontrol med besøg på ejendomme en mulighed for at af- eller bekræfte kvaliteten af data. Udfordringen ved en sådan stikprøve er, at den skal afspejle den høje kompleksitet, som kendetegner den danske boligmasse, hvor der findes mange særtilfælde inden for hver boligtype. Et betydeligt antal manuelle tjek ville derfor være en nødvendighed.

Der er dog ikke tvivl om, at det er vigtigt til stadighed at være opmærksom på datakvaliteten i BBR. Og arbejdet med at forbedre datakvaliteten fortsætter derfor også som en løbende proces, der næppe nogensinde afsluttes.